Trustee

  अ.क्र.

                          नाव व पत्ता

  पद

 संपर्क

   १.     श्री. संजय मुरलीधर कुऱ्हे   अध्यक्ष   9850985155
   २.    श्री. अशफाक़ अब्दुल लतिफ कागदी   उपाध्यक्ष   9890178686
   ३.    श्री. अविनाश शिवाजी दशपुते   सचिव   9881900200
   ४.    श्री. हेमंत जनार्दन सुर्यवंशी   सहसचिव   9850018805
   ५.    श्री. सुधीर गोविंद गोसावी   खजिनदार   8087286991
   ६.    श्री. बादीराज भीमराव नाईक   विश्वस्त   9404536282
   ७.    श्री.. भगवान आत्माराम सोनवणे   विश्वस्त   9923551517
   ८.    श्री. हरिष विठठलराव काळे   विश्वस्त   9011627869
   ९.    श्री. सुहास दशरथ मोगरे   विश्वस्त   9424224194
   १०.    श्री. किशोर झिपरू नेवाडकर   विश्वस्त   9850048911
   ११.    श्री. मधुकर धाकतोडे   विश्वस्त   9822724474
   १२.    श्री. जीवनभाई नथू पटेल   विश्वस्त   9890335430
   १३.    श्री.  सुधाकर सोनवणे   विश्वस्त   9960335977
   १४.    श्री.  रविकांत रुपाजी शार्दूल   विश्वस्त   9822146862
   १५.    श्री. अशोक मंडलिक   विश्वस्त   9890680243
   १६.    श्री. सखाराम मोरे   विश्वस्त   7774077964
   १७.    श्री. राजेश आनंद सोनवणे   विश्वस्त   9822771676
   १८.    श्री. विशाल जाधव   विश्वस्त   9890460671
   १९.    श्री. राजेंद्र आबा काळे   विश्वस्त   9422474333
   २०.    श्री. रफिक सरकराज पठाण   विश्वस्त   9422737311
   २१.    श्री. महेश द्गू शिरसाठ   विश्वस्त   8624848630
   २२.    श्री. सुनील प्रकाश धाकराव   विश्वस्त   9604059980
   २३.    श्री. विलास कल्याणराव नलावडे   व्यवस्थापक   9420183344